สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทองมาก
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภสพร  วัชรเวียงชัย
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายชลธาร  พันธ์ทอน
2. เด็กชายเด่นดนัย  บุญหนุน
3. เด็กชายไผ่สีทอง  สาดทรัพย์
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายชนะศึก  ทองดี
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีจันทร์
 
1. นางวิกานดา  สามัคคีมิตร