สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทองมาก
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์มา
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนพัฒธ์   โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อำนาพร
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงนภสร  ศักดารักษ์
2. เด็กชายอานนท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภสพร  วัชรเวียงชัย
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พานทอง
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชาลินี  บุญสุข
2. เด็กหญิงศิริพร  ทรัพย์สาร
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายปกป้อง  พวงดอกไม้
2. เด็กชายปิติ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงศศิพิมล  วังคีรี
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายชลธาร  พันธ์ทอน
2. เด็กชายเด่นดนัย  บุญหนุน
3. เด็กชายไผ่สีทอง  สาดทรัพย์
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิณเสนาะ
 
1. นางสาวสุนารี  ไทยภักดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายชนะศึก  ทองดี
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีจันทร์
 
1. นางวิกานดา  สามัคคีมิตร
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สุดใจ
2. เด็กหญิงจรรยมณทน์  ศรีเมฆ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรมานะเจริญ
 
1. นางนิภา  ภิรมย์รื่น
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอนัฏฐ์ศดาร์  ธนวัตเดชาโชติ
 
1. นางดารณี  วิลามาศ