สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคำพราน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีระทัศน์  เวียงรัตน์
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์  พึ่งแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลาสลุง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณษา  จำนงบุญ
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  คำสิงใส
5. เด็กหญิงเมธาวดี  พิเศษรักษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงธิติมา  สภาพดี
2. เด็กชายปิยพงษ์  จัตตุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงรัตนา  ปันส่วน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พึ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยิ้มใย
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์