สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคำพราน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีระทัศน์  เวียงรัตน์
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์  พึ่งแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลาสลุง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณษา  จำนงบุญ
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  คำสิงใส
5. เด็กหญิงเมธาวดี  พิเศษรักษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงณิชา  ขำไพล
2. เด็กหญิงประกายมุข  กุศลพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทรักษา
4. เด็กหญิงสุณิตา  เสนารินทร์
5. เด็กหญิงแสงเดือน  เสียงแจ้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.66 เงิน 26 1. เด็กหญิงฐานิตา  ประทายนอก
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนโยธา
2. เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วบุรี
3. เด็กหญิงศิริพร  กำสมุทร์
 
1. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงธิติมา  สภาพดี
2. เด็กชายปิยพงษ์  จัตตุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงรัตนา  ปันส่วน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พึ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยิ้มใย
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์