สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุปสิทธิ์
 
1. นางสาวปาริตา  บำรุงวงศ์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 41 1. เด็กชายพุทธวัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์   แก้วมีชัย
 
1. นางธัญรัตน์   ศรีคง