สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวปาริตา  บำรุงวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุปสิทธิ์
 
1. นางสาวปาริตา  บำรุงวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพันดาว  ลี้สกุล
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  พยัคกุล
 
1. นางเฉลา  บุญมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษ  มีแป้น
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ผมหอม
 
1. นางเฉลา  บุญมี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจีรเดช  เกตุจันทร์
 
1. นางสาวปาริตา  บำรุงวงศ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 41 1. เด็กชายพุทธวัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์   แก้วมีชัย
 
1. นางธัญรัตน์   ศรีคง