สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จงสุข
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภิลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเกิด
4. เด็กชายนนทพัทธ์  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรรณษา  ส่องกระโทก
6. เด็กหญิงวรรัตน์  รัตตะนะ
7. เด็กหญิงสุธาสินี  คำผง
8. เด็กชายสุรเดช  บุญรักแย้ม
9. เด็กชายอธิวิทย์  อธิภัทรธีรนันท์
10. เด็กชายเจษฎา  ผาสุข
 
1. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกรวีย์  สุศรีเจริญสุข
2. เด็กชายภรันยู  ดาสุข
3. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ภูธร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงนริสสรา  วรรณเวศ
4. เด็กหญิงนัฐธรากร  สิริปิยสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ปาณะศรี
6. เด็กหญิงสิรินทร  อุ่นชะลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
3. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ข่ายม่าน
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์พางาม
3. เด็กหญิงวาสนา  แก้วโสต
 
1. นางสาวณัฐธินี  หารคุโน
2. นางสาวสุนันทา  ทับทวี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายเอกชัย  กระมลสุข
 
1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์งาม