สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงทักษะวดี  ครึ้มกลาง
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  วิชาโคตร
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายกรวัฒน์  อ่อนวันสี
2. เด็กชายบูรพา  อ่อนวันสี
3. เด็กชายพงศธร  คำเยาว์
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินสำอาง
 
1. นางภัทรวรรณ  สียางนอก
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 20 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธินี  หารคุโน