สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์  คลังสุภา
 
1. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงการดารัตน์  โทน้อย
 
1. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์คำภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมเทศ
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กชายศุภกิตต์  ทองสุข
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทบศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปนัดดา  คลังสุภา
2. เด็กหญิงวรนุช  แสงศรี
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางรุุ่งอรุณ  โกเมศร์
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินพะมัย
2. เด็กชายอลงกรณ์  มุงลา
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงทิพย์ชญานัน  พลตัน
2. เด็กหญิงพลอยพร  คำเยาว์
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  นาสารี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญชัยโย
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์