สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงนริสรา  แซ่เฮง
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนกร  กองขุนจันทร์
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.69 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธัญเทพ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยคุณ
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.99 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์ดา
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สว่างกล้า
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสิรภพ  ร่วมกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไก่แก้ว
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำริน  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงวรรณิภา  เกษี
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นิลบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินจอหอ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขประโคน
 
1. นางสาวณัฐธินี  หารคุโน
2. นางรัชนี  กุลจีน