สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงทักษะวดี  ครึ้มกลาง
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์  คลังสุภา
 
1. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงนริสรา  แซ่เฮง
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงการดารัตน์  โทน้อย
 
1. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนกร  กองขุนจันทร์
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.69 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธัญเทพ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยคุณ
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.99 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์ดา
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สว่างกล้า
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสิรภพ  ร่วมกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไก่แก้ว
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์คำภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมเทศ
 
1. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จงสุข
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภิลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเกิด
4. เด็กชายนนทพัทธ์  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรรณษา  ส่องกระโทก
6. เด็กหญิงวรรัตน์  รัตตะนะ
7. เด็กหญิงสุธาสินี  คำผง
8. เด็กชายสุรเดช  บุญรักแย้ม
9. เด็กชายอธิวิทย์  อธิภัทรธีรนันท์
10. เด็กชายเจษฎา  ผาสุข
 
1. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กชายศุภกิตต์  ทองสุข
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  วิชาโคตร
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทบศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปนัดดา  คลังสุภา
2. เด็กหญิงวรนุช  แสงศรี
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางรุุ่งอรุณ  โกเมศร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายกรวัฒน์  อ่อนวันสี
2. เด็กชายบูรพา  อ่อนวันสี
3. เด็กชายพงศธร  คำเยาว์
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกรวีย์  สุศรีเจริญสุข
2. เด็กชายภรันยู  ดาสุข
3. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
 
1. นางสาวเตือนใจ  เล็งสุวรรณ
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวลัญญา  สูงกลาง
 
1. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินสำอาง
 
1. นางภัทรวรรณ  สียางนอก
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กอจันทึก
 
1. นางภัทรวรรณ  สียางนอก
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินพะมัย
2. เด็กชายอลงกรณ์  มุงลา
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางสมพร  เที่ยงธรรม
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงทิพย์ชญานัน  พลตัน
2. เด็กหญิงพลอยพร  คำเยาว์
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  นาสารี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญชัยโย
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำริน  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงวรรณิภา  เกษี
 
1. นายภิญโญ  บัวภา
2. นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ภูธร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงนริสสรา  วรรณเวศ
4. เด็กหญิงนัฐธรากร  สิริปิยสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ปาณะศรี
6. เด็กหญิงสิรินทร  อุ่นชะลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
3. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ข่ายม่าน
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์พางาม
3. เด็กหญิงวาสนา  แก้วโสต
 
1. นางสาวณัฐธินี  หารคุโน
2. นางสาวสุนันทา  ทับทวี
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นิลบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินจอหอ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขประโคน
 
1. นางสาวณัฐธินี  หารคุโน
2. นางรัชนี  กุลจีน
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 20 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธินี  หารคุโน
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายเอกชัย  กระมลสุข
 
1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์งาม