สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกกลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนภาวิไล  ทองโทน
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทร์สมบัติ
2. เด็กหญิงลัดดา  มะโนรี
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมี
2. นางนิภา  อึ้งบรรจง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิตยา  ต้นแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมี