สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เข็มกลัด
 
1. นายสมบัติ  บุญมี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พวงผะกา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคเสวก
 
1. นางสุคลทิพย์  ยิ่งยวด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีโพธิ์
2. เด็กชายพรรษวุฒิ  แก้วดี
3. เด็กหญิงพัชรี  เทพไทย
 
1. นางสาวพัชญา  อั๋นกลิ่น