สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธารธารา  สร้อยพวง
2. เด็กหญิงพิชญวดี  พระเทพ
3. เด็กหญิงภัทรารินทร์  สระแก้ว
4. เด็กหญิงภัศรา  ปราบโจร
5. เด็กหญิงสุกันยา  สุดที
 
1. นางสมบัติ  เล็กประเสริฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรหมมหา
2. เด็กชายศักดิ์พิพัฒน์  สุขสะอางค์
 
1. นางสมบัติ  เล็กประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โมลา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์สมบูรณ์
3. เด็กชายธิชานนท์  แก้วบุญเมือง
4. เด็กชายนรินทร์  พวงผะกา
5. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีลางค์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวพัชญา  อั๋นกลิ่น