สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เข็มกลัด
 
1. นายสมบัติ  บุญมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพชรบังเกิด
 
1. นายสมบัติ   บุญมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.93 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อำพา
 
1. นางสาวภาติยา  สนธิกรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธารธารา  สร้อยพวง
2. เด็กหญิงพิชญวดี  พระเทพ
3. เด็กหญิงภัทรารินทร์  สระแก้ว
4. เด็กหญิงภัศรา  ปราบโจร
5. เด็กหญิงสุกันยา  สุดที
 
1. นางสมบัติ  เล็กประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรหมมหา
2. เด็กชายศักดิ์พิพัฒน์  สุขสะอางค์
 
1. นางสมบัติ  เล็กประเสริฐ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พวงผะกา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคเสวก
 
1. นางสุคลทิพย์  ยิ่งยวด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีโพธิ์
2. เด็กชายพรรษวุฒิ  แก้วดี
3. เด็กหญิงพัชรี  เทพไทย
 
1. นางสาวพัชญา  อั๋นกลิ่น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญนาค
2. เด็กชายพงษ์เพชร  อินทร์ถา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พวงมณี
 
1. นางสาวพัชญา  อั๋นกลิ่น
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โมลา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์สมบูรณ์
3. เด็กชายธิชานนท์  แก้วบุญเมือง
4. เด็กชายนรินทร์  พวงผะกา
5. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีลางค์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวพัชญา  อั๋นกลิ่น