สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ดีมูล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มาสะธรรม
3. เด็กหญิงณัฐยาน์  ทะวงษ์
4. เด็กหญิงธาริกา  ทะวงษ์
5. เด็กชายธิติพันธ์  แสงราช
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยโฮม
7. เด็กหญิงปาณิศา  บุญหอม
8. เด็กหญิงพัชราพร  ดวงมะลิ
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองอุ่ม
11. เด็กหญิงวันชลี  บุญมี
12. เด็กหญิงศิริวรินทร์  คงสมบุตร
13. เด็กหญิงสุทธิมนต์  พิมพ์ทอง
14. เด็กหญิงสุพิชชา  นิลสนธิ
15. เด็กชายเทพทัต  เซสูงเนิน
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์
2. นายพิจักษณ์  รุญจำรัส
3. นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร
4. นายสุชาติ  วิจิตรจันทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายประเสริฐ  คำสุทธิ
2. เด็กหญิงวารี  บุญมี
 
1. นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ์
2. นางวันดี  พลอยเพชร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศิริวรินทร์  คงสมบุตร
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์