สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรนัท  เพ็งศิลป์
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พุทธสาร
 
1. นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ดีมูล
2. เด็กหญิงบุษรา  รอดประเสริฐ
 
1. นางวาสนา  แก้ววิลัย
2. นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพัชริดา  คูณคง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พุทธสาร
 
1. นางวาสนา  แก้ววิลัย
2. นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร