สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรนัท  เพ็งศิลป์
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พุทธสาร
 
1. นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรี
 
1. นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.98 ทอง 12 1. เด็กหญิงภาวินี  เอกกะแสง
 
1. นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขเทศ
2. เด็กชายณัฐดนัย  เซสูงเนิน
 
1. นางวันดี  พลอยเพชร
2. นางวาสนา  แก้ววิลัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ดีมูล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มาสะธรรม
3. เด็กหญิงณัฐยาน์  ทะวงษ์
4. เด็กหญิงธาริกา  ทะวงษ์
5. เด็กชายธิติพันธ์  แสงราช
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยโฮม
7. เด็กหญิงปาณิศา  บุญหอม
8. เด็กหญิงพัชราพร  ดวงมะลิ
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองอุ่ม
11. เด็กหญิงวันชลี  บุญมี
12. เด็กหญิงศิริวรินทร์  คงสมบุตร
13. เด็กหญิงสุทธิมนต์  พิมพ์ทอง
14. เด็กหญิงสุพิชชา  นิลสนธิ
15. เด็กชายเทพทัต  เซสูงเนิน
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์
2. นายพิจักษณ์  รุญจำรัส
3. นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร
4. นายสุชาติ  วิจิตรจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายประเสริฐ  คำสุทธิ
2. เด็กหญิงวารี  บุญมี
 
1. นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ์
2. นางวันดี  พลอยเพชร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ดีมูล
2. เด็กหญิงบุษรา  รอดประเสริฐ
 
1. นางวาสนา  แก้ววิลัย
2. นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสรศักดิ์  สุขีรส
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศิริวรินทร์  คงสมบุตร
 
1. นางอัศนีย์  ทองอินทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพัชริดา  คูณคง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พุทธสาร
 
1. นางวาสนา  แก้ววิลัย
2. นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร