สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวรส  โคกเย็น
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.98 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจทน
 
1. นางสาวละเอียด  สุขเกษม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หามาลา
2. เด็กหญิงนันท์ชญา  หมอยา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยแสน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  สมพรนิมิต
5. เด็กหญิงศศินา  ศรีพรมมาตร์
6. เด็กหญิงสุวิมล  เหลามี
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระพัชร  บุญเรือง
2. เด็กหญิงประทุมทอง  หมั่นป้อม
3. เด็กชายพิชนันท์  มั่งมี
4. เด็กหญิงมุทิตา  คินรัตน์
5. เด็กหญิงลออรัตน์  บุษบิน
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีเทศ
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา