สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรภา  วะมะพุทธา
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23   1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กชายกฤษฎา  ร้องหาญแก้ว
2. เด็กชายกัิตติภพ  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงสุภัทสร  โคกเย็น
 
1. นางภัทราวดี  โพธิ์นิ่มแดง