สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เฟื่องฟูลอย
2. เด็กหญิงวารุณี  พรมจารี
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุตรดี
2. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมพร
 
1. นางสาวสิริพร  ลุนศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญช่วยชู
 
1. นางดาวเรือง  ศักดิ์ดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสิริพร  ลุนศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชลธิชา  บุญช่วยชู
2. นางสาวอารียา  เกิดสอาด
 
1. นายสนุน  เกิดชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนฤพล  ราชนิวงศ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม้
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสรทรรศน์  คุ้มจาด
2. เด็กชายแมน  ธูปสาลี
 
1. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม้
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐพล  จันสีทา
 
1. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม้
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปักธงชัย  ศรีเทศ
2. เด็กชายสหพันธ์  ทิพย์ขันธ์
3. เด็กชายเจษฎา  พุทธาคง
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมจารี
2. เด็กชายทศพร  นิภาชนะเกณฑ์
3. เด็กชายสาคร  รุ่งอุทัย
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา