สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรภา  วะมะพุทธา
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23   1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวรส  โคกเย็น
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เฟื่องฟูลอย
2. เด็กหญิงวารุณี  พรมจารี
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุตรดี
2. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นางสาววิรัช  มาไพศาล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมพร
 
1. นางสาวสิริพร  ลุนศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญช่วยชู
 
1. นางดาวเรือง  ศักดิ์ดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสิริพร  ลุนศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเชิดชัย  จันทร์ดี
 
1. นางสาวสิริพร  ลุนศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.98 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจทน
 
1. นางสาวละเอียด  สุขเกษม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชลธิชา  บุญช่วยชู
2. นางสาวอารียา  เกิดสอาด
 
1. นายสนุน  เกิดชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นายสังเวียน  สกุลอินทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนฤพล  ราชนิวงศ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม้
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสรทรรศน์  คุ้มจาด
2. เด็กชายแมน  ธูปสาลี
 
1. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม้
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐพล  จันสีทา
 
1. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม้
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงกชพร  เครือศรี
2. นางสาวศิริการต์  พินิจสุวรรณ
 
1. นางวัชราภรณ์  พืชผล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปักธงชัย  ศรีเทศ
2. เด็กชายสหพันธ์  ทิพย์ขันธ์
3. เด็กชายเจษฎา  พุทธาคง
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมจารี
2. เด็กชายทศพร  นิภาชนะเกณฑ์
3. เด็กชายสาคร  รุ่งอุทัย
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หามาลา
2. เด็กหญิงนันท์ชญา  หมอยา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยแสน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  สมพรนิมิต
5. เด็กหญิงศศินา  ศรีพรมมาตร์
6. เด็กหญิงสุวิมล  เหลามี
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระพัชร  บุญเรือง
2. เด็กหญิงประทุมทอง  หมั่นป้อม
3. เด็กชายพิชนันท์  มั่งมี
4. เด็กหญิงมุทิตา  คินรัตน์
5. เด็กหญิงลออรัตน์  บุษบิน
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีเทศ
 
1. นางกัญจนาภา  คล้ายยา
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กชายกฤษฎา  ร้องหาญแก้ว
2. เด็กชายกัิตติภพ  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงสุภัทสร  โคกเย็น
 
1. นางภัทราวดี  โพธิ์นิ่มแดง