สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลนันท์  ไกรรส
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิมพ์จำปา
2. เด็กชายธนากร  บุญรอด
 
1. นายกฤษฎา  บุตตาแย้ม
2. นางสาวสมเพียร  ยอดสุรางค์