สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวิณี  รักการดี
 
1. นางประไพ  หาญอนุสรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แสนพลเมือง
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เครือโลมา
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีวิลาซ
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหมอก
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร
2. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญเชาว์
2. เด็กชายวรฉัตร  ประศรีหาคลัง
3. เด็กชายวิริยะ  ฉายจรุง
4. เด็กชายสหรัฐ  ศรีสร้อย
5. เด็กชายอมินต์ญา  วงศ์กาฬสินธ์
6. เด็กชายอรรถพร  จันต๊ะ
 
1. นายกฤษฎา  บุตรตาแย้ม
2. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
3. นางพิมพ์ลภัส  จันทร
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายฉัตรชัย  ห้อยทอง
2. เด็กชายนนทกานต์  ไชยศรี
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนกร   ช่อชุมแสง
2. เด็กชายอิทธิพล   โสดาคำ
 
1. นางสาวชนานันท์  ศรีบุญชู