สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไลจิว
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอนุชิต  โคตะรักษ์
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายยศวัฒน์  ศรุติศฤงคาร
 
1. นางประไพ  หาญอนุสรณ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปันอู  ยิ้มละมัย
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์