สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลนันท์  ไกรรส
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวิณี  รักการดี
 
1. นางประไพ  หาญอนุสรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไลจิว
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แสนพลเมือง
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอนุชิต  โคตะรักษ์
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายยศวัฒน์  ศรุติศฤงคาร
 
1. นางประไพ  หาญอนุสรณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เครือโลมา
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีวิลาซ
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหมอก
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร
2. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิมพ์จำปา
2. เด็กชายธนากร  บุญรอด
 
1. นายกฤษฎา  บุตตาแย้ม
2. นางสาวสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปันอู  ยิ้มละมัย
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญเชาว์
2. เด็กชายวรฉัตร  ประศรีหาคลัง
3. เด็กชายวิริยะ  ฉายจรุง
4. เด็กชายสหรัฐ  ศรีสร้อย
5. เด็กชายอมินต์ญา  วงศ์กาฬสินธ์
6. เด็กชายอรรถพร  จันต๊ะ
 
1. นายกฤษฎา  บุตรตาแย้ม
2. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
3. นางพิมพ์ลภัส  จันทร
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายฉัตรชัย  ห้อยทอง
2. เด็กชายนนทกานต์  ไชยศรี
 
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   คงนิมิตร
 
1. นางสาวนิลรัก   จิตนอก
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 -    
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนกร   ช่อชุมแสง
2. เด็กชายอิทธิพล   โสดาคำ
 
1. นางสาวชนานันท์  ศรีบุญชู
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายศราวุธ   โคตะรักษ์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์   ไหมทอง
 
1. นายกฤษฏา   บุตตาแย้ม
2. นางสาวนิลรัก   จิตนอก