สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงประหัด
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงษ์มหิง
3. เด็กหญิงชิดชนก  ประชุมกิจ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีตาลเดี่ยว
5. เด็กชายธีระพงษ์  อับโพธิ์ไทร
6. เด็กชายพันธ์ทิวา  สุขคำปา
7. เด็กชายมานัส  เกิดผล
8. เด็กชายวรวุฒิ  สถาพร
9. เด็กชายวราพล  โครตภูมิ
10. เด็กชายวิวัฒน์  มิ่งมูล
11. เด็กชายศักดิ์  โพธิ์ลี
12. เด็กชายสุบรรณ  วงษ์ทน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นคำแบ่ง
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงสาย
15. เด็กชายอธิชาติ  ช้างพันธ์
16. เด็กหญิงอรวิภา  พิงชัยภูมิ
17. เด็กหญิงอัญชลี  วงษ์ธานี
18. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์สี
19. เด็กชายอานนท์  สุขล้ำ
20. เด็กชายเกียรติชัย  เมียดเตียม
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายกลธวัธ  คันธา
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูยืนยง
 
1. นางบุญมี  กัณหาลี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลภักดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กอเสนาะรส
3. เด็กหญิงทินภัทร  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงรักษณาลี  ฉลาดรบ
5. เด็กหญิงรัตน์ติการ  บุญช่วย
6. เด็กหญิงวิธิดา  ธนูศร
7. เด็กหญิงอารยา  อุ่นสาลี
8. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ชูเมือง
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงอาทิตย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สนันรัมย์
3. เด็กหญิงลักษมณ  ขันคำ
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานต์   ใหญ่โสมานัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันโต
3. เด็กชายธีรภัทร  จันดี
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  อุ่นสาลี
2. เด็กชายเจริญชัย  ว่องไว
3. เด็กชายเพชรรัตน์  เกิดสุข
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  หวายฤทธิ์
2. เด็กชายสุทธิชาติ  สุนารักษ์
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เผ่าพวง
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  การมี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤทธิ์แผลง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คำจันดา
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงขำ