สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงพงวลี  พันธุ์ตู้
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิสาร
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงสายธาร  กัณฑพงศ์
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  คันธา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไกรนอก
3. เด็กหญิงพงวลี  พันธุ์ตู้
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรัตน์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิสาร
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิตติมา  สำราญ
2. เด็กหญิงดาริกา  แก้วลอย
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พุกกะ
4. เด็กหญิงศิริวัลย์  สมพร
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สมบัติ
 
1. นางบุญมี  กัณหาลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญชนก  เพียประเสริฐ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชฎาจิตร
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
2. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายธัญธวัช  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงปิยนุช  คุ่ยสุข
3. เด็กหญิงศศิภา  เกษดี
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสีใหม่  วันทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  สุขสบาย
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม