สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจือจันทร์
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์ศรี
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คำทอง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง