สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ตากรวด
 
1. นางวรรณรัตน์  ติยะบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงหนาด  หนืน
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงขำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชโช
 
1. นางภิรมย์พร  ระสะครบุรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอานนท์  คันธะนู
 
1. นางภิรมย์พร  ระสะครบุรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทรงพล  รัศมี
 
1. นางภิรมย์พร  ระสะครบุรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริจันโท
2. เด็กชายภาคภูมิ  แผวผล
3. เด็กชายเจษฎานนท์  วงษ์ทน
 
1. นางสาววิยะดา  ติยวรเวศ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. นายพันธิวา  สุขคำปา
2. นายวรากรณ์  วงษ์จันทร์
 
1. นายวิเศษ  กัณหาลี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปกรณ์  ศรีวิรัตน์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทานตะวัน  สีเมฆ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปาโส
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงห์เชื้อ
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  ยาวุธ
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แกงขุนทด
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์น้อย
3. เด็กชายภควัต  อุ่นพงษ์
 
1. นางกาญจนา  บุญสะกันต์
2. นางชนันท์กานต์  แก้วโพธิ์