สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ตากรวด
 
1. นางวรรณรัตน์  ติยะบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงพงวลี  พันธุ์ตู้
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงหนาด  หนืน
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงขำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิสาร
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงสายธาร  กัณฑพงศ์
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจือจันทร์
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์ศรี
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชโช
 
1. นางภิรมย์พร  ระสะครบุรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอานนท์  คันธะนู
 
1. นางภิรมย์พร  ระสะครบุรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทรงพล  รัศมี
 
1. นางภิรมย์พร  ระสะครบุรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริจันโท
2. เด็กชายภาคภูมิ  แผวผล
3. เด็กชายเจษฎานนท์  วงษ์ทน
 
1. นางสาววิยะดา  ติยวรเวศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  จันดี
2. เด็กชายวีระพร  คันธา
 
1. นางระแวง  พิกุลทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัทธพล  อาจสูงเนิน
2. เด็กชายศุภกร  โยสะมา
 
1. นางระแวง  พิกุลทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระพงษ์  อับโพธิ์ไทร
2. เด็กชายเกษม  ติจันทึก
 
1. นางระแวง  พิกุลทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  คันธา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไกรนอก
3. เด็กหญิงพงวลี  พันธุ์ตู้
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรัตน์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิสาร
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิตติมา  สำราญ
2. เด็กหญิงดาริกา  แก้วลอย
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พุกกะ
4. เด็กหญิงศิริวัลย์  สมพร
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สมบัติ
 
1. นางบุญมี  กัณหาลี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงประหัด
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงษ์มหิง
3. เด็กหญิงชิดชนก  ประชุมกิจ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีตาลเดี่ยว
5. เด็กชายธีระพงษ์  อับโพธิ์ไทร
6. เด็กชายพันธ์ทิวา  สุขคำปา
7. เด็กชายมานัส  เกิดผล
8. เด็กชายวรวุฒิ  สถาพร
9. เด็กชายวราพล  โครตภูมิ
10. เด็กชายวิวัฒน์  มิ่งมูล
11. เด็กชายศักดิ์  โพธิ์ลี
12. เด็กชายสุบรรณ  วงษ์ทน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นคำแบ่ง
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงสาย
15. เด็กชายอธิชาติ  ช้างพันธ์
16. เด็กหญิงอรวิภา  พิงชัยภูมิ
17. เด็กหญิงอัญชลี  วงษ์ธานี
18. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์สี
19. เด็กชายอานนท์  สุขล้ำ
20. เด็กชายเกียรติชัย  เมียดเตียม
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คูณมาก
 
1. นางบุญมี  กัณหาลี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญชนก  เพียประเสริฐ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชฎาจิตร
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
2. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายกลธวัธ  คันธา
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูยืนยง
 
1. นางบุญมี  กัณหาลี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. นายพันธิวา  สุขคำปา
2. นายวรากรณ์  วงษ์จันทร์
 
1. นายวิเศษ  กัณหาลี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายประสพสุข  สับปินันท์
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่เชียร
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลภักดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กอเสนาะรส
3. เด็กหญิงทินภัทร  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงรักษณาลี  ฉลาดรบ
5. เด็กหญิงรัตน์ติการ  บุญช่วย
6. เด็กหญิงวิธิดา  ธนูศร
7. เด็กหญิงอารยา  อุ่นสาลี
8. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ชูเมือง
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริกระจาย
2. เด็กหญิงนันสนันท์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงนิชนันทน์  ภาคสุโพธิ์
4. เด็กหญิงพงวลี  พันธุ์ตู้
5. เด็กหญิงพรรณวดี  หัสกิจ
6. เด็กหญิงพัชชา  เจือจันทร์
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจือจันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่เชียร
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปกรณ์  ศรีวิรัตน์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คำทอง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายธัญธวัช  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงปิยนุช  คุ่ยสุข
3. เด็กหญิงศศิภา  เกษดี
 
1. นางศิริพร  พันธรณี
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงอาทิตย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สนันรัมย์
3. เด็กหญิงลักษมณ  ขันคำ
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทานตะวัน  สีเมฆ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปาโส
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงห์เชื้อ
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  ยาวุธ
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสีใหม่  วันทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  สุขสบาย
 
1. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานต์   ใหญ่โสมานัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันโต
3. เด็กชายธีรภัทร  จันดี
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  อุ่นสาลี
2. เด็กชายเจริญชัย  ว่องไว
3. เด็กชายเพชรรัตน์  เกิดสุข
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์  ใหม่โสมานัง
2. เด็กชายธัญธวัช  คำโพธิ์
3. เด็กชายศุภกร  โยสะมา
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  หวายฤทธิ์
2. เด็กชายสุทธิชาติ  สุนารักษ์
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เผ่าพวง
 
1. นายชมพู  บุญมี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  การมี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤทธิ์แผลง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คำจันดา
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงขำ
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แกงขุนทด
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์น้อย
3. เด็กชายภควัต  อุ่นพงษ์
 
1. นางกาญจนา  บุญสะกันต์
2. นางชนันท์กานต์  แก้วโพธิ์