สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พันคำ
2. เด็กชายจุลจักร  นันทกุมาร
3. เด็กหญิงณัฐนิช  คำภีระ
4. เด็กชายรชนิศ  ถมเถื่อน
5. เด็กชายสุคนธ์ทิพย์  ช่วยณรงค์
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
2. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  อินเพ็ง
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสรา  มะลิลา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ชาญสมร
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย