สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกษร  หอมชะลูด
 
1. นางสาวบุษรินทร์  มลคล้ำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนคำ
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญพร
2. เด็กชายสุพจน์  ช่วยณรงค์
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงคำพลอย  สุขสร้อย
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายวิทยา  นึกชัยภูมิ
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็นโตน
2. เด็กหญิงณัชญา  ทำสันเทียะ
 
1. นางสาวสายใจ  เรียงไร
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญจู
3. เด็กชายศุภกร  โสเส
 
1. นางสาวสายใจ  เรียงไร
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพร  กลัดงาม
 
1. นางมานิตา  ทรัพย์มี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริพร  ดีผิว
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีจุมพล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองคง
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายพรมแดน  พูลพันธ์
2. เด็กชายหฤษฎ์  ประเสริฐสิน
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงประทีป
2. เด็กชายกิตติภัทร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายฤทธิกร  กองสาลี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงดาริน  ชูเทียน
2. เด็กหญิงนรมน  พิงสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล