สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงอัจฉรา  นันลังกา
 
1. นางสาวขวัญชีวา  สิงห์พูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.98 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ป้องกัน
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงฐิภาภรณ์  คงสมทบ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จีนกลาง
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร