สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงเมธิชา  บุญทัยสง
 
1. นางสาววิกานดา  ใจกระสันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงญาณิดา  อุทกเขียว
2. เด็กหญิงปาณิศา   วังสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางสาวขนางค์วัฒน์  เห็นถูก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.21 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายชัยรัตน์  ระเบียบธรรม
2. เด็กชายเอกชัย  ดัดถุยาวัตร
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  น้อยสกุล
2. เด็กชายธนพล  นันลังกา
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสาธิต  หนูเที่ยง
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภากร  สกุลไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์สกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูรินทร์  คำภักดี
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีระพงศ์  ขาวงาม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ทองละมูล
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
2. นางสาวสุนารี  ลัดสูงเนิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนูเที่ยง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  แท่งทองหลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
2. นางสาวสุนารี  ลัดสูงเนิน
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีระพัฒน์  พลภักดิ์
2. เด็กหญิงวิทาดา  ชันเพ็ชร์
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย