สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงอัจฉรา  นันลังกา
 
1. นางสาวขวัญชีวา  สิงห์พูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกษร  หอมชะลูด
 
1. นางสาวบุษรินทร์  มลคล้ำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงเมธิชา  บุญทัยสง
 
1. นางสาววิกานดา  ใจกระสันต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงญาณิดา  อุทกเขียว
2. เด็กหญิงปาณิศา   วังสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางสาวขนางค์วัฒน์  เห็นถูก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ดีผิว
2. เด็กหญิงปานทอง  ขำละม้าย
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แปลงนาค
 
1. นางสาวขนางค์วัฒน์  เห็นถูก
2. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทิวา  หนูทองแดง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ตาฟู
3. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวขนางค์วัฒน์  เห็นถูก
2. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.21 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายชัยรัตน์  ระเบียบธรรม
2. เด็กชายเอกชัย  ดัดถุยาวัตร
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พันคำ
2. เด็กชายจุลจักร  นันทกุมาร
3. เด็กหญิงณัฐนิช  คำภีระ
4. เด็กชายรชนิศ  ถมเถื่อน
5. เด็กชายสุคนธ์ทิพย์  ช่วยณรงค์
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
2. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 22 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนคำ
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.98 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ป้องกัน
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงฐิภาภรณ์  คงสมทบ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จีนกลาง
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญพร
2. เด็กชายสุพจน์  ช่วยณรงค์
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  น้อยสกุล
2. เด็กชายธนพล  นันลังกา
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงคำพลอย  สุขสร้อย
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายวิทยา  นึกชัยภูมิ
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสาธิต  หนูเที่ยง
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็นโตน
2. เด็กหญิงณัชญา  ทำสันเทียะ
 
1. นางสาวสายใจ  เรียงไร
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญจู
3. เด็กชายศุภกร  โสเส
 
1. นางสาวสายใจ  เรียงไร
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพร  กลัดงาม
 
1. นางมานิตา  ทรัพย์มี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภากร  สกุลไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์สกุล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูรินทร์  คำภักดี
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริพร  ดีผิว
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีระพงศ์  ขาวงาม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ทองละมูล
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
2. นางสาวสุนารี  ลัดสูงเนิน
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนูเที่ยง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  แท่งทองหลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา   สิงห์สกุล
2. นางสาวสุนารี  ลัดสูงเนิน
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีระพัฒน์  พลภักดิ์
2. เด็กหญิงวิทาดา  ชันเพ็ชร์
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
26 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  อินเพ็ง
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสรา  มะลิลา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ชาญสมร
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีจุมพล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองคง
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
29 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายพรมแดน  พูลพันธ์
2. เด็กชายหฤษฎ์  ประเสริฐสิน
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายหฤษฎ์  ประเสริฐสิน
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ชาญสมร
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  ผาสุข
2. เด็กหญิงชนันดา  ช่วยณรงค์
3. เด็กหญิงสุชาดา  เยาวเรศ
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พะสิม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันมวย
3. เด็กชายเพชร  นาน้ำ
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงประทีป
2. เด็กชายกิตติภัทร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายฤทธิกร  กองสาลี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงดาริน  ชูเทียน
2. เด็กหญิงนรมน  พิงสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล