สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าคล้อ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกันยานัฐ  ตลุ่มทอง
2. เด็กชายประสิทธิชัย  วงค์วิหก
3. เด็กชายปุณยปานชัย  สังขบุญชู
4. เด็กหญิงพิชากรณ์  คำแดงสุข
5. เด็กหญิงพิมธิดา  สุขทา
6. เด็กหญิงลลิตา  กลั่นวารินทร์
7. เด็กหญิงวิภาวี  สีวารินทร์
8. เด็กหญิงสุมาวินี  สมศรี
9. เด็กหญิงสโรชา  เผือกศิริ
10. เด็กหญิงอุมาพร  ลาลูน
 
1. นายสานิต  พัธรจารุกิตต์
2. นายอธิฐพล  สลุงอยู่