สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพินญา  หมายนัดกลาง
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคอนไทย
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรจรูญ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคอนไทย
4. เด็กชายดนัย  มีตา
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีพุทธา
 
1. นายทองคำ  หาญใจไทย
2. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แดนจันทึก
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คานไธสง
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วประดับ
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงนภาพร  พุทธชาด
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผสม
 
1. นางเกศรินทร์  แก้วปลั่ง
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาภรณ์  วงศ์สีดา
 
1. นางนภสร  กองศิริ