สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จำปาไชย์
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วเจริญ
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธ์ทอง
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงปวีณา  คำแก้ว
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายพชรพล  รุ่งสาคร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรจรูญ
3. เด็กชายวรริช  ชูมะณี
4. เด็กชายวัชรพล  คำเยาว์
5. เด็กชายอติเทพ  จิ๋วเจริญ
6. เด็กชายเสกสรร  ทองสาย
 
1. นายนิโรจน์  ุบุบผาชาติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนริศรา  ยิ่งสบาย
2. เด็กหญิงสร้อยทอง  ลอยโพธิ์
 
1. นางอนงค์นุช  วิลาบุตร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรโชติ  ฟักตั้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันที
3. เด็กชายวนพล  เพ็งแจ่ม
 
1. นายนิโรจน์  บุบผาชาติ