สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนัชชา  พวงมาลา
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟักตัีว
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวิสาร์กร  นาคะสิริศักดิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ศิลป์ประเสริฐ
 
1. นายทองคำ  หาญใจไทย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงคณิศร  วังนิล
2. เด็กหญิงศรุตา  สมัยภัคดี
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อู่ทรัพย์
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ทองคำแพ้ว
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  แผ่นศิลา
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายพิชิตชัย  หิรัญพาณิช
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปริวัณตัง
 
1. นางอนงค์นุช  วิลาบุตร
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ่มฟ้า
2. เด็กชายอัครพนธ์  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฟักตั้ว
 
1. นายราหุล  รัตนวงศ์แข
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชุติก่าญจน์  สุขรักษา
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สุขเยาว์
3. เด็กหญิงวาสนา  ดาบกาง
 
1. นางนภสร  กองศิริ