สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รอดเพ็งสังคห
 
1. นายนิโรจน์  บุบผาชาติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนกานต์  สุขสุต
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงรวิสรา  ผสม
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนวัต  ชูชมชื่น
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สีวิลาด
 
1. นางจันทนา  อำพร