สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จำปาไชย์
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนัชชา  พวงมาลา
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพินญา  หมายนัดกลาง
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคอนไทย
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วเจริญ
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟักตัีว
 
1. นางสุภาพร  บุบผาชาติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รอดเพ็งสังคห
 
1. นายนิโรจน์  บุบผาชาติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรจรูญ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคอนไทย
4. เด็กชายดนัย  มีตา
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีพุทธา
 
1. นายทองคำ  หาญใจไทย
2. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวิสาร์กร  นาคะสิริศักดิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ศิลป์ประเสริฐ
 
1. นายทองคำ  หาญใจไทย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนกานต์  สุขสุต
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงรวิสรา  ผสม
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธ์ทอง
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงปวีณา  คำแก้ว
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงคณิศร  วังนิล
2. เด็กหญิงศรุตา  สมัยภัคดี
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แดนจันทึก
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คานไธสง
 
1. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อู่ทรัพย์
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ทองคำแพ้ว
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนวัต  ชูชมชื่น
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  แผ่นศิลา
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วประดับ
 
1. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายพชรพล  รุ่งสาคร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรจรูญ
3. เด็กชายวรริช  ชูมะณี
4. เด็กชายวัชรพล  คำเยาว์
5. เด็กชายอติเทพ  จิ๋วเจริญ
6. เด็กชายเสกสรร  ทองสาย
 
1. นายนิโรจน์  ุบุบผาชาติ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงนภาพร  พุทธชาด
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผสม
 
1. นางเกศรินทร์  แก้วปลั่ง
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนริศรา  ยิ่งสบาย
2. เด็กหญิงสร้อยทอง  ลอยโพธิ์
 
1. นางอนงค์นุช  วิลาบุตร
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายพิชิตชัย  หิรัญพาณิช
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปริวัณตัง
 
1. นางอนงค์นุช  วิลาบุตร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรโชติ  ฟักตั้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันที
3. เด็กชายวนพล  เพ็งแจ่ม
 
1. นายนิโรจน์  บุบผาชาติ
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ่มฟ้า
2. เด็กชายอัครพนธ์  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฟักตั้ว
 
1. นายราหุล  รัตนวงศ์แข
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชุติก่าญจน์  สุขรักษา
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สุขเยาว์
3. เด็กหญิงวาสนา  ดาบกาง
 
1. นางนภสร  กองศิริ
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาภรณ์  วงศ์สีดา
 
1. นางนภสร  กองศิริ
 
29 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สีวิลาด
 
1. นางจันทนา  อำพร