สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วรรณพิน
 
1. นายศุภมงคล  พละกล้า
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอำพน  โพธิสา
 
1. นายศุภมงคล  พละกล้า
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉัตรทรียา  เกิดเพรา
 
1. นางมาลี  สารทรัพย์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนันท์  หอมอุบล
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข