สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมจารี
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  มณีวรรณ
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงประนอม  พันธ์ชัย
2. เด็กชายมงคล  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวเสาวณี  หลอดศิริ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีนวล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มคำ