สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพรธิตา  มานิติ
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมจารี
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  มณีวรรณ
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงประนอม  พันธ์ชัย
2. เด็กชายมงคล  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวเสาวณี  หลอดศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วรรณพิน
 
1. นายศุภมงคล  พละกล้า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอำพน  โพธิสา
 
1. นายศุภมงคล  พละกล้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพูนศักดิ์  อินศดี
 
1. นายศุภมงคล  พละกล้า
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีนวล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุวรรษยา  เกิดธารา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มคำ
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉัตรทรียา  เกิดเพรา
 
1. นางมาลี  สารทรัพย์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนันท์  หอมอุบล
 
1. นางสำเยือน  ผลาสุข