สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงอาทิตยา   แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวกัลญา   โยธานารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงโสภิษนภา   นากองสี
 
1. นางณัฐชยา   บุญด้วยลาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงหทัยชนก   เอี่ยมสุดใจ
 
1. นายมนัส   พลอยพลายแก้ว