สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงอาทิตยา   แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวกัลญา   โยธานารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงโสภิษนภา   นากองสี
 
1. นางณัฐชยา   บุญด้วยลาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงหทัยชนก   เอี่ยมสุดใจ
 
1. นายมนัส   พลอยพลายแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  แหล่งหล้า
 
1. นายมนัส  พลอยพลายแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุชานันท์   วิลัยสุข
 
1. นางณัฐชยา   บุญด้วยลาน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชุมศรี
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางจิณณพัต  บำรุงพานิชย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายฉัตรดนัย   แก้วจันทึก
2. เด็กชายณัฐพล   สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ชุมศรี
 
1. นายมนัส   พลอยพลายแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แก้วจันทึก
2. เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชุ่มศรี
 
1. นายมนัส  พลอยพลายแก้ว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงพรรวษา  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชุมศรี
 
1. นางจิณณพัต  บำรุงพานิชย์
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีผ่าน
2. เด็กชายสมยศ  สุดใหม่
 
1. นางณัฐชยา  บุญด้วยลาน