สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฏิพร  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์   กินขุนทด
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
2. นายวันชาติ  ดวงเนตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัจฌา  พลแก้ว
2. เด็กชายเจนภพ  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
2. นายวันชาติ  ดวงเนตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤต  แรกขึ้น
2. เด็กชายพงศ์ษกร  แรกขึ้น
3. เด็กหญิงสิรินภา  ไก่แก้ว
 
1. นางยุวเนตร  อันติมานนท์
2. นางจรรยา  สมบรม
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอื้ออังกูล  มาทะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมอริซ่า   เดอวิร์ส
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์   ศรีหล้า