สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปักษี
 
1. นางนิภา  ดวงเนตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โยยรัมย์
 
1. นางยุวเนตร  อันติมานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงปาริตา  พริ้งประยูร
 
1. นางอรทัย  นิติพงษ์อนุพร
2. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาทิตยา   เป้าศรี
 
1. นายวิรัตศัย   ไชยสุรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายนักรบ  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนรินทร  ผู้กำจัด
2. เด็กหญิงปวีณา  มีชอบ
3. เด็กหญิงสราภรณ์  วันทวี
 
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุภนิดา  เสียบกระโทก
 
1. นางศิรกาญจน์  ปานคง