สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนภัสรา  กวางทอง
2. เด็กชายพงศกรณ์  พิมหานาม
 
1. นางอรทัย  นิติพงษ์อนุพร
2. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพ็ชรสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  นิ่มวิไล
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เง่าศิริ
4. เด็กหญิงดวงกมล  ขวัญบุญ
5. เด็กหญิงดาวอารยา  เป้าศรี
6. เด็กหญิงนภาพร  ดอนไพรเณร
7. เด็กหญิงบุษกร  บุญส่ง
8. เด็กหญิงบุษราคัม  พ่วงอินทร์
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุขโข
10. เด็กหญิงรัมภาพันธ์  สมคิด
11. เด็กหญิงวาสนา  มาโรจน์
12. เด็กหญิงวิจิตรา  อ่อนศรี
13. เด็กหญิงสุมินตรา  อุบลเชื้อ
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ห้าวหาญ
15. เด็กหญิงเมอริซ่า  เดอร์วิส
 
1. นางศิรกาญจน์  ปานคง
2. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
3. นางจรรยา  สมบรม
4. นางอรทัย  นิติพงษ์อนุพร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐภัทร  เทพโสดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนศรี
3. เด็กชายสหชัย  ส่งเสริม
 
1. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ์
2. นายยศภูมิ  ศุขะพันธุ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ขุนพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขอร้อง
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูสูงบน
 
1. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ์
2. นางจรรยา  สมบรม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายทีฆทัศน์  นุเสน
 
1. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพัชราภา  วันทวี
 
1. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุตรพิลา
 
1. นายปนิทัศน์  ปิ่นปาน
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายธัญเทพ  ภูมิวันเพ็ญ
 
1. นางศิรกาญจน์  ปานคง